HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý xuất khẩu lao động

1. Cập nhật thị trường

2. Cập nhật danh sách đối tác và lịch tiếp đối tác nước ngoài

3. Cập nhật đơn hàng