HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý xuất khẩu lao động

Để thêm mới một hồ sơ ứng viên bạn thực hiện theo các cách như sau.

Cách 1: Trên màn hình chính của phần mềm bạn truy cập vào menu theo hình sau.

 

Cách 2 : Từ menu của phần mềm

Cách 3 : Từ danh sách lao động

 

Màn hình thêm hồ sơ ứng viên nguồn